Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
นโยบาย

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น (PAC) ครั้งที่1/2563

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น (PAC) ครั้งที่1/2563
วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมเกียรติ  สุสัณพูลทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น (PAC) ครั้งที่1/2563 โดยมี นางรัศนญพร มโนศรีบุญรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน เพื่อร่วมกันนำเสนอโครงการต่างๆ ที่จะนำมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดด้านท่องเที่ยว เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรในทุกภาคส่วนให้สามารถดำเนินการร่วมกัน ในการดูแลและพัฒนาอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น ดังระเบียบวาระที่ประชุมที่แจ้ง(คอลัมน์ถัดไป) ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี
เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
1. โครงการ “ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  
2. โครงการที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน 9 โครงการ
  โครงการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ 4 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง
  โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 หลัง  
  โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น 
  โครงการศึกษาความหลากชนิดและสัณฐานวิทยาของพืช สกุลหงส์เหินหรือดอกเข้าพรรษา (Globba spp.) 
ที่พบในอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น 
  โครงการศึกษานิเวศวิทยาและการกระจายพันธุ์ของข้าวป่า (Dryza sp.) และก้ามกุ้งสยาม (Phyllagathis siamensis) ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น 
  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำหรับบ้านพักบริการนักท่องเที่ยว 
  โครงการจ้างศึกษาและออกแบบการบริหารจัดการน้ำ น้ำตกสามหลั่น และน้ำตกโตนรากไทร อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น
  โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักนักท่องเที่ยว 
  โครงการซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น
3. ขอความร่วมมือในการป้องกันไฟป่า
4. การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart patrol)
5. แนวทางการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น
 
เรื่องเพื่อพิจารณา เกี่ยวกับ
1. โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์และขนาด 50 กิโลวัตต์ ประจำอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น
2. โครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่นที่ 1 (ซับปลากั้ง)
3. โครงการจัดทำนิทรรศการศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น 
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น 
โดยการจัดซื้อรถขยะปฏิบัติงาน
5. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำสำหรับดับไฟป่า และปัญหาภัยแล้ง
6. โครงการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น 

แกลเลอรี่