Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สำักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

ส่งเสริมความโปร่งใส/ป้องกันการทุจริต

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

1 ก.ค. 63

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

28 พ.ย. 62

สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่รับสินบน

31 ต.ค. 62

มุมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาข้าราชการ

30 ต.ค. 62

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

25 ต.ค. 62

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

จำนวนทั้งหมด 5 รายการ
1