Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Saraburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สำักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

แบบฟอร์มเลื่อยโซ่ยนต์

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

17 มิ.ย. 62

ใบขออนุญาตมีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.1)

17 มิ.ย. 62

ใบขออนุญาตผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.4)

17 มิ.ย. 62

ใบขออนุญาตนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.6)

17 มิ.ย. 62

ใบขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (ลซ.8)

17 มิ.ย. 62

ใบแทนใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.9)

17 มิ.ย. 62

ใบขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.10)

17 มิ.ย. 62

ใบขออนุญาตนำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว (ลซ.11)

17 มิ.ย. 62

ใบขอต่อระยะเวลาการอนุญาตให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว (ลซ.14)

จำนวนทั้งหมด 11 รายการ
1 2