Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Saraburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สำักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

แผนงาน/โครงการ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

25 ม.ค. 62

โครงการเสริมสร้างความพร้อมให้กับเทศบาลในการเข้าร่วมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

25 ม.ค. 62

โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

21 ธ.ค. 61

โครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการเฝ้าระวังและป้องกันมลพิษสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่จังหวัดสระบุรี

21 ธ.ค. 61

โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

16 พ.ย. 61

โครงการเสริมสร้างเครื่อข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวภูมิอากาศจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

12 พ.ย. 61

โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

12 พ.ย. 61

โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ
1