Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Saraburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประเมิน/การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

20 เม.ย. 65

การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง)

8 เม.ย. 65

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8 เม.ย. 64

แบบสำรวจความเสี่ยงโอกาสและผลกระทบการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อนและกลไก/มาตรการ/แนวทางการป้องกันการทุจริต

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ
1