Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Saraburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คำสั่ง จังหวัดสระบุรี

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

9 เม.ย. 63

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

3 เม.ย. 63

คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอย และของเวียอันตราย จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

23 มี.ค. 63

คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนในสำนักงานทรััพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี (แก้ไขเฉพาะราย)

23 มี.ค. 63

คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสระบุรี (เพิ่มเติม)

5 มี.ค. 63

คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแล ดารประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

27 ก.พ. 63

คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

18 ก.พ. 63

คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

14 ก.พ. 63

คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์อีกหน้าที่หนึ่งในสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี (เพิ่มเติม)

จำนวนทั้งหมด 13 รายการ
1 2