Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Saraburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แผนการดำเนินงานประจำปี

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

1 ก.พ. 65

แผนการดำเนินงานประจำปี 2565 ของสำนักงานทรัพยากระรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

27 พ.ย. 63

โครงการเครือข่ายและการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อพ.สธ

20 พ.ย. 63

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุต์ ตามแนวพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ)

30 ต.ค. 63

โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด

8 ธ.ค. 63

แผนเผชิญเหตุการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กสูง (PM 10 / PM 2.5) จังหวัดสระบุรี ปี 2564

25 พ.ย. 63

แผนงาน/มาตรการ การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองสูงเกินค่ามาตรฐาน (ช่วงเดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม ของทุกปี)

19 พ.ย. 63

แผนการปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2564

25 ม.ค. 62

โครงการเสริมสร้างความพร้อมให้กับเทศบาลในการเข้าร่วมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนทั้งหมด 14 รายการ
1 2