Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Saraburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
พระพุทธบาทสูงค่า
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ฐานผลิตอุตสาหกรรม
เกษตรนำล้ำแหล่งท่องเที่ยว
หนึ่งเดียวกระหรี่ปั๊บนมดี
ประเพณีตักบาตรตักบาตรดอกไม้
เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน
ลือลั่นเมืองชุมทางเมืองชุมทาง

อำนาจหน้าที่/ภารกิจของหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่/ภารกิจของหน่วยงาน

 
 
ส่วนอำนวยการ 
มีอำนาจหน้าที่ 
• บริหารงานสำนักงาน 
• บริหารงานการคลัง งบประมาณและพัสดุ 
• บริหารงานบุคคล 
• บริหารงานแผนและติดตามผล 
• ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนสิ่งแวดล้อม 
มีอำนาจหน้าที่ 
• จัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดรวมทั้งแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
• ติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด 
• ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
• ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ 
• ประสานให้คำแนะนำการควบคุมมลพิษ
 
ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

มีอำนาจหน้าที่ 
• การอนุญาต ควบคุม กำกับ ดูแลโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ 
• การอนุญาต ควบคุม กำกับดูแลการมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์ 
• การอนุญาตการขึ้นทะเบียนและการตัดฟันไม้สวนป่าเอกชน 
• การอนุญาตการนำไม้และของป่าเคลื่อนที่ 
• การอนุญาตอื่นๆ ตามกฎหมายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบอำนาจ 
• ประสานการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
• จัดทำแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด 
• ประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและการทำลายทรัพยากรป่าไม้ในระดับจังหวัด 
• ประสานการสำรวจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด 
• ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่วนทรัพยากรน้ำ
มีอำนาจหน้าที่ 
• ประสานการจัดทำแผนการจัดการน้ำของจังหวัด 
• ประสานการเผ้าระวัง ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ส่งเสริม เผยแพร่บำรุงรักษา และระบบเดือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด 
• กำกับ ดูแลกิจการประปาสัมปทานของน้ำผิวดินในระดับจังหวัด 
• อนุญาต ควบคุม กำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล 
• ประสานการจัดการน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัด 
• กำกับ ดูแล กิจการประปาสัมปทานของน้ำบาดาลในระดับจังหวัด 
ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์
มีอำนาจหน้าที่ 
• จัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน แผนยุทธศาสตร์และแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• จัดทำยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
• จัดทำคำของบประมาณแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
• ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
• จัดทำและติดตามประเมินผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
• ปรับปรุงงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฐานข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน
• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย